Föreningsstämma med Grästorps Aktiva Seniorer den 11 mars 2021

 

 • 1 Stämman öppnas
 • 2 Kerstin Fognell valdes att leda stämmoförhandlingarna och Kristina Segerfeldt valdes till sekreterare.
 • 3 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Claes-Göran Andersson och Sven Rygell.
 • 4 Röstlängden utgörs av 31 registrerade poströster. (se Bilaga Nr 1)
 • 5 Inga övriga frågor har anmälts.
 • 6 Stämman ansågs behörigen utlyst.
 • 7 Den föreslagna dagordningen fastställdes.
 • 8 Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen fanns på papper och de godkändes och lades till handlingarna.
 • 9 Revisionsberättelsen fanns på papper.
 • 10 Resultat och balansräkning fanns på papper och den fastställdes.
 • 11 Överskottet på 7 565 kr skall överföras till löpande räkning.
 • 12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
 • 13 Medlemsavgiften för nästkommande år fastställdes till 100: -.
 • 14 Antalet styrelsemedlemmar skall fortsatt vara nio ordinarie utan ersättare.
 • 15 Till ordförande på ett år omvaldes Kerstin Fognell. Till ledamöter på två år omvaldes Barbro Ljunge, Britt-Marie Håkansson och Gunnar Håkansson.
 • 16 Till revisorer på ett år omvaldes Rune Pettersson och Göran Olsson.
 • 17 Till valberedning på ett år omvaldes Inga-Lisa Rygell, Lena Lundberg och Inga Pettersson.
 • 18 Inga övriga frågor fanns att behandla.
 • 19. Protokollet kommer att anslås på föreningens hemsida https://grastorp.aktivaseniorer.com Den som önskar en papperskopia kan kontakta sekreteraren Kristina Segerfeldt Tel.nr. 0768436726.
 • 20 Av de 31 inlämnade rösterna godkänner 30 styrelsens förslag medan en har avvikande åsikt gällande §15.
 • 21. Stämman avslutas.

 

 

Vid protokollet                                              Justeras                                                   

 

Kristina Segerfeldt                                   Claes-Göran Andersson

Kristina Segerfeldt                                        Claes-Göran Andersson

Sekr.

 

Kerstin Fognell                                           Sven Rygell

Kerstin Fognell                                              Sven Rygell

Ordf.

 

 

                                                                                                                                   Bilaga Nr 1

 

Röstlängd för Aktiva Seniorers föreningsstämma den 11 mars 202

 

Eva Arnell                                                                  Birgit Jonason                                                          

Håkan Arnell                                                              Gunvor Kilander

Ann-Britt Dahlström                                                    Ann-Lis Larsson

Kurt Eriksson                                                             Kerstin Ljungberg

Kerstin Fognell                                                           Barbro Ljunge

Ulla Gunnarsson                                                         Jan Ljunge

Alice Gustavsson                                                         Britt-Marie Lundqvist

Göthe Gustavsson                                                      Monia Persson

Märta Hasslöf                                                             Gudrun Rudolfsson

Britt-Marie Håkansson                                                 Kristina Segerfeldt

Gunnar Håkansson                                                     Ragnhild Sörme

Inga Höglund                                                             Urban Sörme

Sven-Arne Höglund                                                     Maj-Britt Örtlund

Birgit Jakobsson                                                          Göran Örtlund

Wenzel Jakobsson                                                       Margareta Johansson

Anna-Vera Johannesson

 

 Justeras:

 

Claes-Göran Andersson                                         Sven Rygell

 Claes-Göran Andersson                                             Sven Rygell