Aktiva Seniorer Grästorp

Sommarträffen, den 24 juni, i det vackra Forshall hade samlat c:a 50 personer. Ann-Sofie och Sofia underhöll med sång och Monia berättade om kvarnen och hur det hade varit att arbeta där. Claes talade om Nossan. Föreningen bjöd på korv och som vanligt var aptiten god.

 

Föreningsstämma med Grästorps Aktiva Seniorer den 11 mars 2021

 

 • 1 Stämman öppnas
 • 2 Kerstin Fognell valdes att leda stämmoförhandlingarna och Kristina Segerfeldt valdes till sekreterare.
 • 3 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Claes-Göran Andersson och Sven Rygell.
 • 4 Röstlängden utgörs av 31 registrerade poströster. (se Bilaga Nr 1)
 • 5 Inga övriga frågor har anmälts.
 • 6 Stämman ansågs behörigen utlyst.
 • 7 Den föreslagna dagordningen fastställdes.
 • 8 Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen fanns på papper och de godkändes och lades till handlingarna.
 • 9 Revisionsberättelsen fanns på papper.
 • 10 Resultat och balansräkning fanns på papper och den fastställdes.
 • 11 Överskottet på 7 565 kr skall överföras till löpande räkning.
 • 12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
 • 13 Medlemsavgiften för nästkommande år fastställdes till 100: -.
 • 14 Antalet styrelsemedlemmar skall fortsatt vara nio ordinarie utan ersättare.
 • 15 Till ordförande på ett år omvaldes Kerstin Fognell. Till ledamöter på två år omvaldes Barbro Ljunge, Britt-Marie Håkansson och Gunnar Håkansson.
 • 16 Till revisorer på ett år omvaldes Rune Pettersson och Göran Olsson.
 • 17 Till valberedning på ett år omvaldes Inga-Lisa Rygell, Lena Lundberg och Inga Pettersson.
 • 18 Inga övriga frågor fanns att behandla.
 • 19. Protokollet kommer att anslås på föreningens hemsida https://grastorp.aktivaseniorer.com Den som önskar en papperskopia kan kontakta sekreteraren Kristina Segerfeldt Tel.nr. 0768436726.
 • 20 Av de 31 inlämnade rösterna godkänner 30 styrelsens förslag medan en har avvikande åsikt gällande §15.
 • 21. Stämman avslutas.

 

 

Vid protokollet                                              Justeras                                                   

 

Kristina Segerfeldt                                   Claes-Göran Andersson

Kristina Segerfeldt                                        Claes-Göran Andersson

Sekr.

 

Kerstin Fognell                                           Sven Rygell

Kerstin Fognell                                              Sven Rygell

Ordf.

 

 

                                                                                                                                   Bilaga Nr 1

 

Röstlängd för Aktiva Seniorers föreningsstämma den 11 mars 202

 

Eva Arnell                                                                  Birgit Jonason                                                          

Håkan Arnell                                                              Gunvor Kilander

Ann-Britt Dahlström                                                    Ann-Lis Larsson

Kurt Eriksson                                                             Kerstin Ljungberg

Kerstin Fognell                                                           Barbro Ljunge

Ulla Gunnarsson                                                         Jan Ljunge

Alice Gustavsson                                                         Britt-Marie Lundqvist

Göthe Gustavsson                                                      Monia Persson

Märta Hasslöf                                                             Gudrun Rudolfsson

Britt-Marie Håkansson                                                 Kristina Segerfeldt

Gunnar Håkansson                                                     Ragnhild Sörme

Inga Höglund                                                             Urban Sörme

Sven-Arne Höglund                                                     Maj-Britt Örtlund

Birgit Jakobsson                                                          Göran Örtlund

Wenzel Jakobsson                                                       Margareta Johansson

Anna-Vera Johannesson

 

 Justeras:

 

Claes-Göran Andersson                                         Sven Rygell

 Claes-Göran Andersson                                             Sven Rygell